• Perpustakaan Universiti Malaya
  • query_perpustakaan@um.edu.my
  • +60379567800
logo
logo

PERPUSTAKAAN : SEPINTAS LALU


Perpustakaan Universiti Malaya telah ditubuhkan pada tahun 1959 dan sehingga kini saiz koleksinya telah mencapai lebih 1 juta judul. Perpustakaan Universiti Malaya terdiri daripada Perpustakaan Utama dan rangkaian perpustakaan cawangan dan perpustakaan khusus, yang ditubuhkan bagi memenuhi tujuan spesifik dan keperluan khusus fakulti.

Koleksi

Koleksi Perpustakaan termasuk buku, jurnal, kertas persidangan, audio-video, mikrofom, tesis dan disertasi. Selain itu, Perpustakaan menawarkan capaian kepada sumber elektronik seperti e-jurnal, pangkalan data, indeks sitiran (citation indexes) dan perisian pengurusan bibliografi.

Perkhidmatan & Kemudahan

Pada dasarnya, perpustakaan UM berusaha mengekalkan perkhidmatan dan kemudahannya untuk menyediakan keperluan bahan bacaan untuk pengguna perpustakaan dalam pelbagai bidang.

Visi

Advancing Knowledge to Drive the University Community and Better the World

Misi

A Values-led University Library with Global Purpose

FOCUS AREA


Enrich student learning experience


Advance research for the public good research partnership​


Grow as learning organization nurturing, enabling and empowering of talents


Enhance equitable environment for education, engagement & inspiration


Enhance strategic partnership & community engagement

Last Update: 27/12/2021